Política de privacitat

Responsable del tractament de les dades personals

Nom comercial: Inèdit Innovació, S.L.

CIF: B65095705

Adreça: C/ Diputació, 37-39, Passatge interior, Local 6B, 08015, Barcelona.

Activitat: Serveis de consultoria ambiental

Correu electrònic: info@ineditinnova.com

Principis del tractament de dades personal

Inèdit Innovació, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.ineditinnova.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Inèdit Innovació, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Inèdit Innovació, S.L.

El titular de les dades personals consent expressa i inequívocament al fet que les seves dades personals se cedeixin a altres organitzacions interessades en determinats perfils de treball. Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Inèdit Innovació, S.L. adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: info@ineditinnova.com o a l’adreça: C/ Diputació, 37-39, Passatge interior, Local 6B, 08015, Barcelona. L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Inèdit Innovació, S.L.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Inèdit Innovació, S.L., tractarem les teves dades personals recaptades a través del lloc web www.ineditinnova.com, amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.

 • Comunicacions comercials. En cas de contractació dels béns i serveis ofertats a través de www.ineditinnova.com, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei, o enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.ineditinnova.com.

 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Curriculum vitae (CV) o en el formulari facilitat a la secció “Contacte”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a Inèdit Innovació, S.L. perquè procedeixi al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada. Inèdit Innovació, S.L. tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix l’informem que Inèdit Innovació, S.L. podrà conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim de 24 mesos, conclòs aquest termini de procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

 • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.ineditinnova.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Inèdit Innovació, S.L., els termes i les condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Inèdit Innovació, S.L., excepte obligació legal. Els nostres proveïdors de serveis amb accés a dades s’han compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, des del moment de la seva contractació.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Inèdit Innovació, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Inèdit Innovació, S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les

comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets propietat intel·lectual www.ineditinnova.com

Inèdit Innovació, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i altres drets que guarden relació amb els continguts del lloc web www.ineditinnova.com i els serveis ofertats en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.ineditinnova.com sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Inèdit Innovació, S.L., fins i tot sent gratuïts i/o de disposició pública. Inèdit Innovació, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Inèdit Innovació, S.L., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Inèdit Innovació, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Inèdit Innovació, S.L. i, en particular de:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Inèdit Innovació, S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Inèdit Innovació, S.L. per les despeses que generarà la imputació de Inèdit Innovació, S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

Inèdit Innovació, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Inèdit Innovació, S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Inèdit Innovació, S.L.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Inèdit Innovació, S.L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes. En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Inèdit Innovació, S.L. sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Inèdit Innovació, S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.