Política integrada

Som un estudi d’ecoinnovació estratègica que inspira, empodera i capacita les organitzacions per afrontar els reptes i arribar a les oportunitats que planteja la sostenibilitat. inèdit (Barcelona, ​​2009) va néixer per iniciativa d’un grup d’investigadors-emprenedors de l’ICTA-UAB convençuts que l’ecoinnovació era un valor diferencial que podien traslladar a les empreses, fos quin fos el tipus d’organització, mida o sector d’activitat.

Els principis que defineixen la política integrada corporativa d’Inèdit i donen coherència, autenticitat i originalitat a la seva oferta són:

 • La visió i la missió, que defineixen respectivament les aspiracions (el què) i la raó de ser (el perquè).

 • I els seus valors i compromisos estratègics (el com).

L’oferta d’inèdit es formalitza i trasllada en forma de proposta de valor i operativa, és a dir l’expressió concreta del conjunt de beneficis que rebran els clients i com es vehiculen internament.

Visió i missió

A inèdit estem compromesos per aportar noves respostes i facilitar el canvi per a un futur millor. Volem ser els aliats de les organitzacions que aposten per l’ecoinnovació en la transició cap a un futur intel·ligent, pròsper i sostenible.

Valors i compromisos estratègics

 • El compromís per la sostenibilitat, tant per vocació personal com per convenciment del benefici empresarial.

 • L’atenció personalitzada, desenvolupant tant projectes ad hoc com transferint i adaptant el coneixement a la realitat de les empreses.

 • La creació de nous perfils professionals per donar resposta als reptes i oportunitats que afronta la nostra empresa.

 • La multidisciplinarietat, formant un equip professional capaç de donar resposta a les necessitats i expectatives, tant presents com futures, dels nostres clients.

 • La qualitat i la sostenibilitat com a binomi inseparable: millora contínua per respondre a les expectatives dels nostres clients.

Proposta de valor i operativa

inèdit combina creativitat i tècnica, per oferir solucions originals i òptimes, com a viables, desitjables i sostenibles. Oferim serveis que augmenten la competitivitat, millorant l’eficiència i/o l’oferta de les empreses, i potencien el lideratge en sostenibilitat, evolucionant la proposta de valor de les empreses per anticipar-se al futur.

Per a això, inèdit desenvolupa els següents valors operatius:

 • Orientació al client per satisfer les seves necessitats i expectatives.

 • Un ambient de treball que estimuli la iniciativa, innovació i creativitat, i promocioni el desenvolupament professional i personal de tot l’equip.

 • Reconeixement dels èxits, tants individuals com de l’equip.

 • Presa de decisions delegada al nivell més baix competent.

 • Compromís de prevenció, amb perspectiva de cicle de vida.

Per aconseguir-ho, inèdit fixa els indicadors corresponents a cada un dels paràmetres mesurables assignant valors que constituiran els nostres objectius de la qualitat i medi ambient per al període fixat; aquests objectius acompanyaran a la present declaració i seran revisats conjuntament en períodes prefixats.