NOTÍCIA

Els cellers de la DO Catalunya ja tenen una eina personalitzada per al càlcul de la seva petjada de carboni

El sector vitivinícola català està compromès a reduir la seva petjada de carboni. Bona mostra d’això és el llançament de la distinció Barcelona Sustainable Catalunya per a aquells vins de la DO Catalunya produïts per cellers que hagin calculat la seva petjada de carboni i puguin demostrar, per una banda, que l’han reduïda almenys en un 20% des de l’any base 2008 o el seu any de referència i, per l’altra, que un 20% o més de l’energia que consumeixen és autoproduïda amb fonts renovables. Al mateix temps, pel 2030, s’hauran de comprometre a reduir les seves emissions com a mínim un 50% i a assolir un percentatge d’energia renovable autoproduïda d’almenys un 35%; i pel 2050, s’han de comprometre a aconseguir la neutralitat climàtica. En aquest camí, els acompanyarà inèdit, que ha personalitzat una calculadora de petjada de carboni per als cellers de la DO Catalunya en què s’han tingut en compte les especificitats del sector vitivinícola i d’acord amb la norma ISO 14064:2019.

inèdit va presentar la calculadora de la petjada de carboni als cellers de la DO Catalunya el mes de febrer, en una sessió en què també va donar-se a conèixer el cost de les llicències anuals del programari, així com l’acompanyament que ofereix inèdit als cellers per obtenir cupons d’ProACCIÓ Green, que subvencionen els serveis d’assessorament i orientació amb proveïdors acreditats per ACCIÓ ―com és el cas d’inèdit― que permeti a les empreses idear oportunitats d’innovació alineades amb la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

La petjada de carboni, què és i com es calcula?

El primer pas per reduir l’impacte ambiental d’una organització és calcular-ne la petjada de carboni, és a dir, tots els gasos d’efecte hivernacle (GEH) que una organització emet, sigui de forma directa o indirecta, a l’atmosfera durant un any. Es mesura en CO2 equivalent, una mesura que agrupa els principals GEH: diòxid de carboni, metà, òxid nitrós, hidrofluorocarburs, perfluorocarburs, trifluorur de nitrogen i hexafluorur de sofre. L’estàndard metodològic per calcular la petjada de carboni d’una organització és la normativa internacional ISO14064:2019.

Conèixer la petjada de carboni d’un celler permet determinar quin és el punt de partida, analitzar en quines fases de la cadena de valor es produeixen els impactes, detectar àrees potencials de descarbonització, i definir un pla de descarbonització.

L’eina de càlcul dels impactes ambientals creada per inèdit

Per facilitar la feina als cellers de la DO Catalunya, inèdit ha adaptat la seva eina de quantificació ambiental, l’èdit, a la realitat dels cellers catalans. Ho ha fet incorporant-hi paràmetres com són les emissions directes produïdes pels fertilitzants, la maquinària de cultiu de la vinya o de les ampolles de vi i les matèries primeres necessàries en l’envasat i l’embalatge. L’èdit pot utilitzar-se des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, permet autonomia a les empreses a l’hora d’introduir-hi les seves dades, i presenta els resultats des de diferents perspectives, la qual cosa mostra quins procediments contribueixen més a l’impacte global i és un punt de partida fonamental per definir estratègies de millora ambiental.

A més, l’eina va més enllà del càlcul de la petjada de carboni. També permet calcular la petjada hídrica d’organització, l’anàlisi de cicle de vida i els indicadors GRI per a les memòries de sostenibilitat i els informes ambientals d’Estat d’Informació No Financera (EINF).

Per a més informació, contacteu amb Carles Gasol, Director de Desenvolupament de negoci d’inèdit: carles[arrova]ineditinnova.com