NOTÍCIA

Una metodologia permetrà calcular els residus que generen els festivals de Catalunya

Envasos d’un sol ús, els vols dels artistes, els desplaçaments del públic, el marxandatge, el menjar, els vàters ambulants, l’energia. Un festival genera, de mitjana, 500 tones equivalents de diòxid de carboni, i cada persona que hi assisteix uns 5kg de CO2 al dia, segons un estudi de l’associació britànica sense ànim de lucre A Greener Future. Amb l’objectiu d’orientar en la presa de decisions els organitzadors de festivals i altres esdeveniments que es duen a terme a Catalunya, inèdit està dissenyant una metodologia per calcular la quantitat de residus que es generen en festivals a Catalunya i analitzar com es gestionen en el marc d’una economia circular. La metodologia permetrà quantificar els residus generats i la petjada de carboni associada a aquests residus, per dia i assistent, i l’objectiu és que serveixi per proposar accions per mitigar la generació de residus i millorar-ne la gestió final. L’encàrrec és de l’Agència de Residus de Catalunya, i l’estudi pilot serà el Festival Cruïlla en l’edició del 2023.

D’aquesta manera, s’analitzaran el flux de materials del Festival en les fases de planificació, organització i muntatge, així com durant la celebració i el desmuntatge; en relació amb els residus, s’identificaran tant la quantitat que se n’ha generat com la destinació final de cadascuna de les fraccions recollides. Com a resultat, s’obtindrà un seguit de recursos per facilitar el càlcul dels fluxos de materials i de residus que podrà utilitzar qualsevol festival o esdeveniment que es dugui a terme a Catalunya. També es proposaran accions i estratègies per reduir l’ús de matèries primeres, i prevenir i millorar tant la recollida selectiva com la gestió final dels residus. A més, es calcularà la petjada de carboni associada als residus generats, un càlcul que, tal com recorda la project manager d’inèdit al capdavant del projecte, Manuela Santoyo, «és fonamental a l’hora de detectar els punts crítics, prendre decisions i, en un futur, poder fer el seguiment de l’efectivitat de les accions que s’hagin emprès». 

«Disposar d’una imatge completa dels residus que es generen en les fases prèvia, durant i posterior a la celebració d’un esdeveniment permetrà identificar oportunitats de millora sobre la tipologia dels materials a fer servir i sobre com replantejar la separació i la gestió dels residus; al mateix temps, tenir una perspectiva global de quin pes té cada tipologia de residu en l’impacte ambiental total serà fonamental a l’hora de prioritzar on posar el focus d’atenció per idear solucions», afegeix Santoyo.

Una inquietud que ve de lluny

Que els festivals de música i els grans esdeveniments treballin per ser més verds no és una novetat. Un dels pioners en la introducció de criteris de sostenibilitat als festivals és el grup britànic de musica indie Radiohead, que el 2007 va calcular la petjada ecològica i de carboni de les seves gires pel nord d’Amèrica dels anys 2003 i 2006. Un altre cas ben conegut és el de la banda Coldplay, que l’any 2018 es va proposar que en cada gira es reduirien les emissions de CO2 a la meitat en relació amb l’anterior, i que el març del 2022 va llançar una app adreçada a reduir les emissions del transport dels assistents als seus concerts.

Si parlem de festivals, a casa nostra, el festival Primavera Sound calcula des del 2011 les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i ha introduït iniciatives com els gots reutilitzables, el reciclatge o el foment del transport públic. El Festival Cruïlla, per la seva part, limita el seu aforament a 25.000 persones al dia per reduir la pressió al barri, i aposta per artistes i proveïdors locals; també ha impulsat l’ús de gots reutilitzables i ha instal·lat fonts d’aigua gratuïta en tot el recinte, entre d’altres accions. Fora de Catalunya, és conegut el Festival DGTL d’Amsterdam, considerat un dels festivals de música electrònica més sostenibles del món. L’any 2017, el Festival va introduir una eina per analitzar els fluxos de materials, aigua, mobilitat i energia durant el festival; va reduir el nombre de places d’aparcament per dissuadir que els assistents hi anessin en cotxe privat, va oferir transport públic a un preu més econòmic de l’habitual i va associar-se amb una empresa subministradora d’energia verda per abastir el festival.